allegro baner

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania (niepełnosprawności) do podjęcia nauki w szkole.
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:
• rozwoju motorycznego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• usprawniania widzenia, słuchu,
• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
• komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi
Źródło: oprac. Jolanta Rafał-Łuniewska, Wydział Specjalnych potrzeb Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Wczesne Wspomaganie w poradni Allegro – to proste!

Krok 1 – zgłoszenie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
Krok 2 – zgłoszenie do Poradni Allegro wraz z opinią o potrzebie WWRD wydaną przez publiczną poradnię oraz złożenie wniosku o realizację zajęć WWRD przez poradnię Allegro
Krok 3 – Realizacja bezpłatnych zajęć WWRD przez zespół terapeutów Poradni Allegro w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb i możliwości rodziców, dziecka i terapeutów.
Uwaga!
Opinia o potrzebie WWRD wydana przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przed 1 lutym 2017 r. zachowuje swoją moc i jest podstawą zapewnienia bezpłatnych zajęć terapeutycznych w naszej placówce do momentu pójścia dziecka do szkoły.