allegro baner

 

O Poradni

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Z dniem 01.09.2017 w Białymstoku rozpoczęła działalność nowa publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Jest to Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnym. Organem prowadzącym poradnię jest Fundacja Polska Edukacja im. KEN. Organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

Warunki korzystania z usług Poradni.

Zakres terytorialny działania Poradni obejmuje Miasto Białystok. Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z placówek (przedszkoli, szkół, i innych) mających swoją siedzibę w Białymstoku lub zamieszkałych na terenie Białegostoku.
Korzystanie z usług poradni jest bezpłatne.

Uprawnieninia Poradni

Poradnia prowadzi działalność orzeczniczą na podstawie opinii kuratora oświaty, wydając orzeczenia o potrzebie:

• kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, afazję, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawności sprzężone
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży
• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw:

• objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej;
• odroczenia obowiązku szkolnego;
• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;
• dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
• specyficznych trudności w uczeniu się;
• spełniania obowiązku o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w formie szkoły podstawowej lub inna formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
• w sprawie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
• udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
• w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych; 

Kontakt:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi

ul. Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

tel. 792 200 004