allegro baner

 

Zajęcia grupowe dydaktyczne

Zajęcia w zależności od grupy odbywają jeden lub dwa razy w miesiącu. Trwają 45 minut, prowadzone są przez dwóch terapeutów. Głównymi celami zajęć jest poprawa funkcjonowania społecznego dziecka, funkcjonowania emocjonalnego i intelektualnego, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, stymulowanie rozwoju, redukowanie zachowań niepożądanych, podnoszenie samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka. Zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych każdego z uczestników i ich zainteresowań. Dbając, o to, aby były one atrakcyjne dla naszych podopiecznych stosujemy różnorodne metody i techniki pracy, np. Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami wg R.F. Show, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Paula Dennisona.
W ramach spotkań grupowych prowadzimy:

 • zajęcia z chustą animacyjną,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia polisensoryczne,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia manualne z wykorzystaniem materiałów płynnych i sypkich.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia realizowane są na ternie poradni Allegro, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla podopiecznych poradni. Celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom samopoznania, samoakceptacji, poznania i akceptacji innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego chcemy aby dzieci rozwijały samoświadomość i uczyły się takich umiejętności jak: samokontrola, skuteczne słuchanie, skuteczna obserwacja, znajomość i rozumienie różnych emocji, zdolność do postrzegania spraw z punktu widzenia kogoś innego, tolerancja, zdolność stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 45 minut pod opieką dwóch terapeutów. W czasie zajęć wykorzystujemy następujące metody i techniki pracy z grupą:

 • praca w kręgu i rundki jako technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami.
 • burza mózgów aktywizująca grupę i wyzwalająca potencjał twórczy,
 • rysunki i prace plastyczne jako pomoc dzieciom mającymi problemy z werbalizacją,
 • zabawa, która sprawia zadowolenie, radość i przyjemność,
 • ćwiczenia w małych grupach i parach, które dają poczucie bezpieczeństwa dzieciom mającym trudności z wypowiadaniem się w większym gronie,
 • pogadanka umożliwiająca wymianę wiedzy, poglądów, doświadczeń i przeżyć uczuć.