allegro baner

 

Pomoc logopedyczna

Wsparcie logopedyczne obejmuje 3 główne obszary: profilaktykę, diagnostykę oraz terapię

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem):

 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami

2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

 • przeprowadzanie badań mowy dzieci
 • zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą Kwestionariusza obrazkowego oraz Karty Mowy Dziecka
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem). Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych:

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
 • systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych w poradni
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych
 • usprawnianie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
 • umiejętności wypowiadania się
 • wyrównywanie opóźnień mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne.
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią

Metody:

 • metoda werbo-tonalna I i II stopnia
 • terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa
 • terapia logopedyczna dzieci autystycznych
 • PESC - (Picture Exchange Communication System)