allegro baner

 

Joanna Stańko PapiernikJoanna Stańko-Papiernik pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Studiów Zawodowych na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama dwóch córek i właścicielka psa, wolne chwile pochłania jej czytanie książek i ulubiona forma relaksu - praca w ogrodzie. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”, Kurs I stopnia dla instruktorów i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską,- wykorzystanie metodyki harcerskiej jako metody terapeutycznej, „Wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych techniką komputerową”, Warsztaty „Terapia Ręki- funkcjonalne ćwiczenie ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji”, Szkolenie: „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej, „Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”, „Seksualność młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, „ Proste techniki plastyczne”, „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji”, Skolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


 

Katarzyna KuderskaKatarzyna Kuderska -oligofernopedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.
Stara się regularnie doskonalić swój warsztat pracy z dzieckiem, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m.in. Diagnoza i terapia autyzmu, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych, kurs 1-go stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych KOZE i KORP, szkolenie z komunikacji alternatywnej, warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym.
Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi.


Marta KryńskaMarta Kryńska - oligofernopedagog

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii uniwersytetu w Białymstoku. Od czasu ukończenia studiów nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam między innymi studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach doskonalących mój warsztat pracy z dzieckiem, w tym takich jak: warsztat z Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy”, MAKATON- Program rozwoju komunikacji, poziom I i II, Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci”, „Diagnoza fundamentem skutecznej terapii- propagowanie konieczności wczesnej, wieloprofilowej diagnozy w usprawnianiu dzieci niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym i wczesnym uszkodzeniem środkowego układu nerwowego” oraz wielu innych.


Małgorzata PiaseckaMałgorzata Piasecka-Pawłowicz

Pedagog, nauczyciel-terapeuta, muzykoterapeuta, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, wykładowca akademicki, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi jak i z dziećmi z trudnościami w zachowaniu i nauce; zajmuje się nauka i terapią dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem: autorka i współautorka wielu dofinansowanych projektów; trener i wykładowca licznych szkoleń; uczestniczka wielu kursów i warsztatów, m.in.:
– „Terapia Tańcem i Ruchem”
– „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”
– warsztat „Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego”
– „Muzyka w edukacji elementarnej”
– „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” wg koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej –Ewa Zielińska
– „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi”
– „Tańce i zabawy rytmiczno-taneczne w pracy z różnym grupami”
– „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
– „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży”
– Jak sobie radzić z trudnym zachowaniami”
– Program Rozwoju Komunikacji „ MAKATON”
– „Terapia teatrem” -szkolenie
– „Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną”
– Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)
– „Metoda Dobrego Startu”- Polskie Towarzystwo Dysleksji
– „Wykorzystywanie elementów metody verbotonalnej w terapii z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji językowej”
– „Stymulowanie uwagi i umiejętności komunikowania się u dzieci zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
– „Logorytmika –metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
– „Diagnoza i terapia autyzmu”
– „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”
– „Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”
– „Jak wprowadzić dziecko w świat ludzkiej seksualności”
– „Handle. Kurs wprowadzający (I stopnia). Systemowe podejście do trudności w przetwarzaniu informacji”
– „Dziecko krzywdzone –profilaktyka i pomoc”
– „Terapia Taktylna” wg metody dr Swietłany Masgutowej
– „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
– PECS –szkolenie M. i M. Kaźmierczak
– „Dobre pomysły trudne zachowania” Dr Gary W. LaVigna –konferencja KTA
– „Wsparcie dziecka krzywdzonego” –przeciwdziałania przemocy wobec dziecka.
– Działania wychowawców, pedagogów i psychologów” -szkolenie, ROPS, Białystok
i wiele innych...


Anna KaczanowskaAnna Kaczanowska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Od ukończenia jednolitych studiów magisterskich na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych warsztatach i szkoleniach doskonalących mój warsztat pracy z dzieckiem. Między innymi ukończyłam studia podyplomowe na wydziale Nauk Ekonomicznych Socjoterapia. Kierowanie grupami, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Jestem „Trenerem umiejętności społecznych” i mediatorem sądowym. Od wielu lat pracuję z dziećmi w szkole podstawowej, obecnie jako nauczyciel klas I-III. Prowadzę program profilaktyczno – wychowawczy „ Strażnicy Uśmiechu”, zajęcia socjoterapeutyczne i terapię pedagogiczną. Jestem współautorką różnych innowacji pedagogicznych, które wykorzystuje do pracy z dziećmi. W Poradni zajmuję się diagnozą, terapią dzieci i młodzieży oraz prowadzę konsultacje dla rodziców. W swojej pracy zawodowej i życiu osobistym kieruje się słowami J. Korczaka „Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.” Nie zapominajmy: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”